11 02 2023

تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی:

جلسه دفاع کارشناسی ارشد خانم حدیث عزیزی

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد

زمان دفاع:
مورخ 1401/11/25 ساعت 09:00

عنوان پایان نامه:
تحليل گراف پديداري دادههاي آموزشي

نام دانشجو:
حدیث عزیزی

استاد راهنما اول: 
دکتر صادق سلیمانی - استادیار گروه مهندسی کامپیوتر دانشگاه کردستان

استاد مشاور اول: 
دکتر پرهام مرادی - دانشیار گروه مهندسی کامپیوتر دانشگاه کردستان

استاد ناظر دفاع اول:
دکتر برمک بیگ زاده نوعی - استادیار گروه مهندسی برق دانشگاه کردستان

استاد داور داخلی اول:
دکتر فاطمه دانشفر - استادیار گروه مهندسی کامپیوتر دانشگاه کردستان

استاد داور خارجی اول:
دکتر علیرضا عبدالله پوری - دانشیار گروه مهندسی کامپیوتر دانشگاه کردستان

گروه: مهندسی کامپیوتر