28 01 2023

تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی:

جلسه دفاع کارشناسی ارشد آقای احسان نامداری رستمی

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد

زمان دفاع:
یک شنبه مورخ 1401/11/17 ساعت 10:00

عنوان پایان نامه:
حفاظت تطبيقي لغزش قطب ژنراتور هاي سنكرون در ريز شبكه ها  با در نظر گرفتن اثر واحد هاي اينورتري

نام دانشجو:
احسان نامداری رستمی

استاد راهنما اول: 
دکتر نوید رضائی_دانشیار گروه مهندسی برق دانشگاه کردستان

استاد ناظر دفاع اول:
دکتر سید امید رستگار_استادیار گروه مهندسی شیمی دانشگاه کردستان

استاد داور داخلی اول:
دکتر هادی طاریمرادی_استادیار گروه مهندسی برق دانشگاه کردستان

استاد داور داخلی دوم:
دکتر محمد مرادی

گروه: مهندسی برق

منبع: تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی