مقطع کارشناسی


مهندسی معدن (برای ورودی های 97 به بعد)

مهندسی معدن گرایش اکتشاف و استخراج (برای ورودی های 96 و ماقبل)

مقطع کارشناسی ارشد


مهندسی معدن گرایش اکتشاف مواد معدنی