آزمایشگاه‌های پژوهشی

آزمایشگاه‌های گروه صنایع
آزمایشگاه اندازه‌گیری دقیق و کنترل کیفیت
آزمایشگاه ارگونومی و ارزیابی کار و زمان
آزمایشگاه شبیه‌سازی کامپیوتر و بهینه‌سازی