دستاوردها

  • تعداد بالغ بر ۱۲۰ عنوان پایان‌نامه دفاع شده در مقطع کارشناسی ارشد
  • انجام چندین طرح پژوهشی داخلی و خارج از دانشگاه توسط اعضای هیات علمی گروه
  • انتشار چندین مقاله علمی پژوهشی و کنفرانسی توسط اعضای هیات علمی گروه