پژوهشگران

دکتر آزاده فاروقی
پژوهشگر پسادکتری
دانشکده مهندسی-اتاق 202