04 09 2023

تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی:

جلسه دفاع کارشناسی ارشد علیرضا صمدی مورخ 1402/06/29 ساعت 10:00

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد

زمان دفاع:
مورخ 1402/06/29 ساعت 10:00

عنوان پایان نامه:
بازيابي فلزات سنگين از پساب با استفاده از پيل سوختي ميكروبي بر اساس الكترود گرافن اكسيد كاهش يافته

نام دانشجو:
علیرضا صمدی

 

 

 

 

 

 

گروه: مهندسی شیمی