کارکنان دانشکده مهندسی

عنوان
سمت شخص
۳۳۶۶۰۰۷۳
-
دانشکده - اتاق
عنوان
سمت شخص
داخلی 3389
-
دانشکده - اتاق
عنوان
سمت شخص
۰۸۷-۳۳۶۶۷۳۰۵
so.amani [at] uok.ac.ir  
دانشکده - اتاق
عنوان
سمت شخص
-
-
دانشکده - اتاق
عنوان
سمت شخص
داخلی ۳۳۵۴
-
دانشکده - اتاق
عنوان
سمت شخص
داخلی 3233
sh.abdollahzadeh [at] uok.ac.ir
دانشکده - اتاق
عنوان
سمت شخص
داخلی ۲۳۹۱
-
دانشکده - اتاق
عنوان
سمت شخص
۰۸۷-۳۳۶۶۴۴۸۸
-
دانشکده - اتاق
عنوان
سمت شخص
۳۳۶۶۲۸۹۰
-
دانشکده - اتاق
عنوان
سمت شخص
-
g.ghobadi [at] uok.ac.ir
دانشکده - اتاق
عنوان
سمت شخص
داخلی 3384
r.golbandi@uok.ac.ir
دانشکده - اتاق
عنوان
سمت شخص
داخلی 3394
j.karami@uok.ac.ir
دانشکده - اتاق
عنوان
سمت شخص
داخلی 3387
-
دانشکده - اتاق
عنوان
سمت شخص
داخلی 3399
s.mirzaei [at] uok.ac.ir
دانشکده - اتاق
عنوان
سمت شخص
زبان فارسی یا پارسی زبان تکلم عده‌ای از ایرانیان و عده ای از ساکنان آسیای مرکزی است. خط این زبان همان خط عربی است با اضافه چهار حرف پچگژ . بین خط عربی و فارسی تفاوت های دیگری نیز وجود دارد.زبان فارسی دارای ادبیات غنایی قوی و گنجینه بزرگ شعر است.زبان شیرین و دیرین فارسی چه در قالب فارسی باستان و کتیبه‌ها و سنگ نوشته‌های خطوط میخی و چه در قالب فارسی میانه و سنگ نوشته‌های خطوط پهلوی و چه در قالب فارسی دری و خط فارسی که دارای فرهنگ غنی و پربار ادبیات بعد از اسلام است، همه جا بهترین سرمایه ملی و هویت ما ایرانیان است. این امانت گرانبها میراثی است که سینه به سینه و نسل به نسل به دست ما رسیده است. زبان فارسی یا پارسی زبان تکلم عده‌ای از ایرانیان و عده ای از ساکنان آسیای مرکزی است. خط این زبان همان خط عربی است با اضافه چهار حرف پچگژ . بین خط عربی و فارسی تفاوت های دیگری نیز وجود دارد.زبان فارسی دارای ادبیات غنایی قوی و گنجینه بزرگ شعر است.زبان شیرین و دیرین فارسی چه در قالب فارسی باستان و کتیبه‌ها و سنگ نوشته‌های خطوط میخی و چه در قالب فارسی میانه و سنگ نوشته‌های خطوط پهلوی و چه در قالب فارسی دری و خط فارسی که دارای فرهنگ غنی و پربار ادبیات بعد از اسلام است، همه جا بهترین سرمایه ملی و هویت ما ایرانیان است. این امانت گرانبها میراثی است که سینه به سینه و نسل به نسل به دست ما رسیده است.
-
دانشکده - اتاق