کارکنان دانشکده مهندسی

عنوان
سمت شخص
087-۳۳۶۶۰۰۷۳
-
دانشکده - اتاق
عنوان
سمت شخص
087-33667305
-
دانشکده - اتاق
عنوان
سمت شخص
-
-  
دانشکده - اتاق
عنوان
سمت شخص
087-33627721-4  داخلی 3388
-
دانشکده - اتاق
عنوان
سمت شخص
087-33664244
-
دانشکده - اتاق
عنوان
سمت شخص
087-33627721-4  داخلی 3364
-
دانشکده - اتاق
عنوان
سمت شخص
087-33627721-4  داخلی 3393
-
دانشکده - اتاق
عنوان
سمت شخص
087-33664488
-
دانشکده - اتاق
عنوان
سمت شخص
087-33627721-4  داخلی ۳۳۸۶
-
دانشکده - اتاق
عنوان
سمت شخص
087-33627721-4  داخلی ۴۳۷۷
g.ghobadi [at] uok.ac.ir
دانشکده - اتاق
عنوان
سمت شخص
087-33627721-4  داخلی 3384
r.golbandi@uok.ac.ir
دانشکده - اتاق
عنوان
سمت شخص
087-33627721-4  داخلی 3394
j.karami@uok.ac.ir
دانشکده - اتاق
عنوان
سمت شخص
087-33627721-4  داخلی 3387
-
دانشکده - اتاق
عنوان
سمت شخص
087-33627721-4  داخلی ۳۳۹۳
s.mirzaei [at] uok.ac.ir
دانشکده - اتاق
عنوان
سمت شخص
087-33627721-4  داخلی ۳۳۰۲
-
دانشکده - اتاق