04 09 2023

تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی:

جلسه دفاع کارشناسی ارشد علی جعفری مورخ 1402/06/26 ساعت 10:00

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد

زمان دفاع:
مورخ 1402/06/26 ساعت 10:00

عنوان پایان نامه:
كنترل برداري موتور القايي بدون حسگر سرعت

نام دانشجو:
علی جعفری

 

 

 

 

 

 

گروه: مهندسی برق