04 09 2023

تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی:

جلسه دفاع کارشناسی ارشد سمانه فتحي چگني

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد

زمان دفاع:
مورخ 1402/06/20 ساعت 08:00

عنوان پایان نامه:
روش جديد تشخيص وبسايت هاي فيشينگ با استفاده ازتكنيك هاي تحليل شبكه هاي پيچيده

نام دانشجو:
سمانه فتحي چگني

 

 

 

 

گروه: مهندسی کامپیوتر