04 09 2023

تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی:

جلسه دفاع کارشناسی ارشد سيدمحمداديب حسینی

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد

زمان دفاع:
مورخ 1402/06/26 ساعت 16:45

عنوان پایان نامه:
پياده سازي شبكه عصبي مبتني بر اف پي جي اي در زمان واقعي و توان مصرفي كم

نام دانشجو:
سيدمحمداديب حسینی

 

 

 

گروه: مهندسی برق