04 09 2023

تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی:

جلسه دفاع کارشناسی ارشد ذبيح الله برهاني

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد

زمان دفاع:
مورخ 1402/06/27 ساعت 12:00

عنوان پایان نامه:
بهبود پيش بيني پيوند وزني با استفاده از الگوريتم هاي تشخيص اجتماع

نام دانشجو:
ذبيح الله برهاني

 

 

 

 

 

 

گروه: مهندسی کامپیوتر