04 09 2023

تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی:

جلسه دفاع کارشناسی ارشد بارزان سعیدپور

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد

زمان دفاع:
مورخ 1402/06/26 ساعت 11:00

عنوان پایان نامه:
انتخاب ويژگي چندهدفه چندبرچسبي فيلتر- رپر

نام دانشجو:
بارزان سعیدپور

 

 

 

 

 

گروه: مهندسی کامپیوتر