11 02 2023

تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی:

جلسه دفاع کارشناسی ارشد فرج شایسته سیاحت

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد

زمان دفاع:
مورخ 1401/11/30 ساعت 12:00

عنوان پایان نامه:
ارائه يك راهكار فراابتكاري كارا براي مسائل مقياس بزرگ

نام دانشجو:
فرج شایسته سیاحت

استاد راهنما اول: 
دکتر پرهام مرادی_دانشیار گروه مهندسی کامپیوتر دانشگاه کردستان

استاد مشاور اول:
دکتر آزاده فاروقی_استادیار گروه مهندسی کامپیوتر دانشگاه کردستان

استاد ناظر دفاع اول:
دکتر هادی جهانی راد_دانشیار گروه مهندسی برق دانشگاه کردستان

استاد داور داخلی اول:
دکتر صادق سلیمانی_استادیار گروه مهندسی کامپیوتر دانشگاه کردستان

استاد داور خارجی اول:
دکتر محمد فتحی_دانشیار گروه مهندسی برق دانشگاه کردستان

گروه: مهندسی کامپیوتر