11 02 2023

تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی:

جلسه دفاع کارشناسی ارشد رمیصا محمدی

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد

زمان دفاع:
مورخ 1401/11/26 ساعت 08:00

عنوان پایان نامه:
ارزيابي خواص و عملكرد نانوفتوكاتاليست هاي آلايش يافته با تقويت كننده هاي مس بنيان بر پايه سپيوليت جهت تصفيه آب آلوده به آنتي بيوتيك ها

نام دانشجو:
رمیصا محمدی

استاد راهنما اول: 
دکتر فرهاد رحمانی چیانه_استادیار گروه مهندسی شیمی دانشگاه کردستان

استاد مشاور اول:
دکتر روژیار اکبری سنه_استادیار گروه مهندسی شیمی دانشگاه کردستان

استاد ناظر دفاع اول:
دکتر سعدون عزیزی_دانشیار گروه مهندسی کامپیوتر دانشگاه کردستان

استاد داور داخلی اول:
دکتر مهرداد خامفروش_دانشیار گروه مهندسی شیمی دانشگاه کردستان

استاد داور خارجی اول:
دکتر رزگار احمدی_استادیار گروه مهندسی شیمی دانشگاه کردستان

گروه: مهندسی شیمی