11 02 2023

تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی:

جلسه دفاع کارشناسی ارشد امید دباغچی مکری

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد

زمان دفاع:
مورخ 1401/11/24 ساعت 16:00

عنوان پایان نامه:
توسعه شاخص قدرت نسبي و ساخت استراتژي الگوهاي پركاربرد در بازار رمز ارزها

نام دانشجو:
امید دباغچی مکری

استاد راهنما اول:
دکتر فردین اخلاقیان طاب - دانشیار گروه مهندسی کامپیوتر دانشگاه کردستان

استاد ناظر دفاع اول:
دکتر هیبت الله صادقی - استادیار گروه مهندسی صنایع دانشگاه کردستان

استاد داور داخلی اول:
دکتر سعدون عزیزی - دانشیار گروه مهندسی کامپیوتر دانشگاه کردستان

استاد داور خارجی اول:
دکتر بختیار جواهری - دانشیار دانشکده علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه کردستان

گروه: مهندسی کامپیوتر