11 02 2023

تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی:

جلسه دفاع کارشناسی ارشد آقای کیهان مرادویسی

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد

زمان دفاع:
سه شنبه مورخ 1401/11/19 ساعت 12:00

عنوان پایان نامه:
مدلسازي كيفي آبهاي سطحي با بكارگيري تكنيك يادگيري عميق و مدل ميانگين گيري بيزين با استفاده از انتخاب ويژگي مبتني بر اطلاعات متقابل

نام دانشجو:
کیهان مرادویسی

استاد راهنما اول: 
دکتر جمیل بهرامی_استادیار گروه مهندسی عمران دانشگاه کردستان

استاد ناظر دفاع اول:
دکتر محمدرشید سلیمی_استادیار گروه مهندسی عمران دانشگاه کردستان

استاد داور داخلی اول:
دکتر محسن ایثاری_استادیار گروه مهندسی عمران دانشگاه کردستان

استاد داور داخلی دوم:
دکتر کامران چپی - دانشیار گروه مهندسی آب و آبخیزداری دانشگاه کردستان

گروه: مهندسی عمران