12 02 2022

تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی:

جلسه دفاع کارشناسی ارشد مهندسی برق الکترونیک و مخابرات آقای کورش فتحی مورخ پنجشنبه ۲۸ بهمن ۱۴۰۰ ساعت ۱۳:۰۰

عنوان پایان نامه:بهینه‌سازی مدیریت انرژی برای شبکه های سلولی با تولید انرژی تجدید پذیر

نام دانشجو: کورش فتحی

استاد راهنما اول: دکتر فرزاد حسین پناهی

استاد راهنما دوم: دکتر رضا محمدخانی 

داور داخلی: دکتر فریدون حسین پناهی_استادیار گروه مهندسی برق الکترونیک و مخابرات دانشگاه کردستان 

داور خارجی: دکتر فرزین شماع_استادیار گروه مهندسی برق الکترونیک و مخابرات 

گروه: مهندسی برق الکترونیک و مخابرات 

زمان دفاع: پنجشنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۸ ساعت ۱۳:۰۰

جلسه دفاع به صورت مجازی برگزار میشود .جهت ورود به جلسه دفاع به عنوان مهمان از لینک زیر استفاده بفرمایید

https://meet.uok.ac.ir/ch/eng.hall۳