10 02 2022

تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی:

جلسه دفاع کارشناسی ارشد مهندسی برق الکترونیک و مخابرات آقای مسعود نصرتی مورخ پنجشنبه ۲۸ بهمن ۱۴۰۰ ساعت ۰۹:۰۰

عنوان پایان نامه: طراحی سیستم تشخیص نفوذ برای شبکه های جسگر بی سیم

نام دانشجو: مسعود نصرتی

استاد راهنما: دکتر محمد فتحی

داور داخلی اول: دکتر فرزد حسین پناهی_استادیار گروه مهندسی برق الکترونیک و مخابرات دانشگاه کردستان 

داور داخلی دوم: دکتر فریدون حسین پناهی _استادیار گروه مهندسی برق الکترونیک و مخابرات دانشگاه کردستان

گروه: مهندسی برق الکترونیک و مخابرات 

زمان دفاع: پنجشنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۸ ساعت ۰۹:۰۰

جلسه دفاع به صورت مجازی برگزار میشود .جهت ورود به جلسه دفاع به عنوان مهمان از لینک زیر استفاده بفرمایید

https://meet.uok.ac.ir/ch/eng.hall۱ 

 

منبع: تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی