27 01 2024

تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی:

جلسه دفاع کارشناسی ارشد منا پاکزاد مورخ 1402/11/14 ساعت 11:00 گروه صنایع

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد

زمان دفاع: مورخ 1402/11/14 ساعت 11:00

عنوان پایان نامه: مكان يابي مسيريابي وسائل نقليه با در نظر گرفتن كالاهاي فساد پذير و بكارگيري فناوري RFID تحت شرايط وجود بارانداز متقاطع

نام دانشجو: منا پاکزاد

 

استاد راهنما اول: دکتر هيوا فاروقي

استاد مشاور اول: دکتر امير محمد گل محمدي

استاد ناظر دفاع اول: دکتر يزدان باتماني

استاد داور داخلي اول: دکتر هيبت الله صادقي

استاد داور خارجي اول: دکتر جمال اركات

 

گروه: مهندسی صنایع