27 01 2024

تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی:

جلسه دفاع کارشناسی ارشد ميترا مشعشعي حاجي ابادي مورخ 1402/11/15 ساعت 10:00 گروه عمران

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد

زمان دفاع: مورخ 1402/11/15 ساعت 10:00

عنوان پایان نامه: ارزيابي تغييرات كاربري اراضي شهرستان كرمانشاه با استفاده از يادگيري عميق

 

استاد راهنما اول: دکتر سلمان احمدي

استاد مشاور اول: دکتر حامد فاروقي

استاد ناظر دفاع اول: دکتر بهمن احمدي

استاد داور داخلي اول: دکتر محسن ايثاري

استاد داور داخلي دوم: دکتر فرزين فاروقي

 

گروه: مهندسی عمران