15 01 2024

تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی:

جلسه دفاع کارشناسی ارشد عرفان رستمی مورخ 1402/10/30 ساعت 15:00 گروه عمران

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد

زمان دفاع: مورخ 1402/10/30 ساعت 15:00

عنوان پایان نامه: بررسي استفاده از مفهوم شهر اسفنجي براي شهر سنندج براي پيشگيري ازسيلاب، ذخيره آب، تغذيه آب هاي زير زميني و جلوگيري از ورود پساب به رودخانه

نام دانشجو: عرفان رستمی

 

استاد راهنما اول: دکتر جميل بهرامي

استاد مشاور اول: دکتر محسن  ايثاري

استاد ناظر دفاع اول: دکتر رضا بيگ زاده

استاد داور داخلي اول: دکتر سلمان احمدی

استاد داور داخلي دوم: دکتر كامران چپي

 

گروه: مهندسی عمران