09 01 2024

تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی:

جلسه دفاع کارشناسی ارشد مسعود رستمي چشمه گچي مورخ 1402/10/21 ساعت 10:30 گروه برق

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد

زمان دفاع: مورخ 1402/10/21 ساعت 10:30

عنوان پایان نامه: استفاده از روش fuzzy-mopso به منظور بهره برداري بهينه از هاب انرژي شامل منابع انرژي تجديدپذير و cchp و سيستم آب شيرين كن

نام دانشجو: مسعود رستمي چشمه گچي

 

استاد راهنما اول: دکتر هيمن گل‌پيرا

استاد ناظر دفاع اول: دکتر صادق سليماني

استاد داور داخلي اول: دکتر هادي طاريمرادي

استاد داور داخلي دوم: دکتر نويد رضائي

 

گروه: مهندسی برق