20 12 2023

تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی:

جلسه دفاع کارشناسی ارشد حسام الدين ذبيحي مورخ 1402/10/05 ساعت 14:00 گروه عمران | سالن جلسات ساختمان شماره ۲

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد

زمان دفاع:
مورخ 1402/10/05 ساعت 14:00

عنوان پایان نامه:
شناسايي آسيب درسازه ها با استفاده از سيستم با مرتبه كاهش يافته و به روزرساني مدل

نام دانشجو:
حسام الدين ذبيحي

 

استاد راهنما اول: دکتر كاوه كرمي

مرتبه علمي :دانشيار

 

استاد ناظر دفاع اول: دکتر بهمن احمدي

مرتبه علمي :استاديار

 

استاد داور داخلي اول: دکتر آزاد يزداني

مرتبه علمي :استاد

 

استاد داور داخلي دوم: دکتر محمدرشيد سليمي

مرتبه علمي :استاديار

 

 

گروه: مهندسی مکانیک