20 12 2023

تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی:

جلسه دفاع کارشناسی ارشد شایان سپيراني مورخ 1402/09/29 ساعت 12:30 گروه مکانیک | تالار شیبانی

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد

زمان دفاع:
مورخ 1402/09/29 ساعت 12:30

عنوان پایان نامه:
طراحي، اصلاح و ساخت سيستم پكيج ديواري خورشيدي

نام دانشجو:
شایان سپيراني

 

استاد راهنما اول: دکتر روناك دقيق

مرتبه علمي :دانشيار

 

استاد ناظر دفاع اول: دکتر كامران مصطفائي

مرتبه علمي :استاديار

 

استاد داور داخلي اول: دکتر منصور لهونيان

مرتبه علمي :استاديار

 

استاد داور خارجي اول: دکتر صباح حميدي

مرتبه علمي :

 

گروه: مهندسی مکانیک