19 09 2023

تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی:

جلسه دفاع کارشناسی ارشد سحر دوگوهری مورخ 1402/06/30 ساعت 08:00

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد

زمان دفاع:
مورخ 1402/06/30 ساعت 08:00

عنوان پایان نامه:
بهبود يك سيستم توصيه گر محصولات دنباله دار با استفاده از گراف سه بخشي و پيشبيني لينك

نام دانشجو:
سحر دوگوهری

 

 

 

 

 

 

گروه: مهندسی کامپیوتر