19 09 2023

تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی:

جلسه دفاع کارشناسی ارشد حسین سلیمانی مورخ 1402/06/30 ساعت 16:00

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد

زمان دفاع:
مورخ 1402/06/30 ساعت 16:00

عنوان پایان نامه:
ارزيابي تغييرات كاربري اراضي و اثرات آن بر منابع آب مطالعه موردي دشت دهگلان - كردستان

نام دانشجو:
حسین سلیمانی

 

 

 

 

 

 

گروه: مهندسی عمران