19 09 2023

تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی:

جلسه دفاع کارشناسی ارشد زانا مولودی مورخ 1402/06/29 ساعت 10:00

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد

زمان دفاع:
مورخ 1402/06/29 ساعت 10:00

عنوان پایان نامه:
مديريت موجودي داده-محور براي اقلام دارويي داروخانه با تقاضاي همه يا هيچ

نام دانشجو:
 زانا مولودی

 

 

 

 

 

گروه: مهندسی صنایع