19 09 2023

تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی:

جلسه دفاع کارشناسی ارشد سارا کریم ویسه مورخ 1402/06/30 ساعت 09:00

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد

زمان دفاع:
مورخ 1402/06/30 ساعت 09:00

عنوان پایان نامه:
بهبود يك سيستم توصيه گر چند ذينفع با استفاده از الگوريتم تكاملي چند هدفه مبتني بر تجزيه

نام دانشجو:
سارا کریم ویسه

 

 

 

 

 

 

گروه: مهندسی کامپیوتر