19 09 2023

تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی:

جلسه دفاع کارشناسی ارشد ميترا خودلان اكبري مورخ 1402/06/29 ساعت 16:00

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد

زمان دفاع:
مورخ 1402/06/29 ساعت 16:00

عنوان پایان نامه:
بهينه سازي جايگذاري ماشين مجازي در مراكز داده ابري

نام دانشجو:
ميترا خودلان اكبري

 

 

 

 

 

 

گروه: مهندسی برق