19 09 2023

تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی:

جلسه دفاع کارشناسی ارشد آرمین چوپانی مورخ 1402/06/29 ساعت 15:00

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد

زمان دفاع:
مورخ 1402/06/29 ساعت 15:00

عنوان پایان نامه:
ارائه يك مكانيزم مقياس پذير خودكار مبتني بر يادگيري تقويتي عميق براي رايانش لبه بدون سرور

نام دانشجو:
 آرمین چوپانی

 

 

 

 

 

 

 

گروه: مهندسی کامپیوتر