19 09 2023

تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی:

جلسه دفاع کارشناسی ارشد رضا نادی عباد مورخ 1402/06/29 ساعت 15:00

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد

زمان دفاع:
مورخ 1402/06/29 ساعت 15:00

عنوان پایان نامه:
بهبود كيفيت توان در ريزشبكه¬هاي جريان متناوب با استفاده از كنترل پيش‌بين

نام دانشجو:
رضا نادی عباد

 

 

 

 

 

گروه: مهندسی برق