11 02 2023

تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی:

جلسه دفاع کارشناسی ارشد آقای پیمان اسماعیلی

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد

زمان دفاع:
سه شنبه مورخ 1401/11/25 ساعت 12:00

عنوان پایان نامه:
كنترل فيدبك خروجي فازي براي مبدلهاي IFDB رابط ريزشبكه DC داراي بار توان ثابت

نام دانشجو:
پیمان اسماعیلی

استاد راهنما اول: 
دکتر رحمت الله میرزائی_دانشیار گروه مهندسی برق دانشگاه کردستان

استاد ناظر دفاع اول:
دکتر حاصل امینی خوشالان_استادیار گروه مهندسی معدن دانشگاه کردستان

استاد داور داخلی اول:
دکتر قباد شفیعی_دانشیار گروه مهندسی برق دانشگاه کردستان

استاد داور داخلی دوم:
دکتر برمک بیگ زاده نوعی_استادیار گروه مهندسی برق دانشگاه کردستان

گروه: مهندسی برق