15 01 2024

تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی:

جلسه دفاع کارشناسی ارشد آرمین زمانی مورخ 1402/11/04 ساعت 09:00 گروه عمران

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد

زمان دفاع: مورخ 1402/11/04 ساعت 09:00

عنوان پایان نامه: تحليل خطر لرزه اي مبتني بر ريسك هدف با در نظر گرفتن اثرات حوزه نزديك گسل

نام دانشجو: آرمین زمانی

 

استاد راهنما اول: دکتر آزاد  يزداني

استاد راهنما دوم: دکتر محمدرشيد سليمي

استاد ناظر دفاع اول: دکتر رضا بيگ زاده

استاد داور داخلي اول: دکتر مسعود خليقي

استاد داور داخلي دوم: دکتر كاوه كرمي

 

گروه: مهندسی عمران