چارت درسی رشته‌های تحصیلی گروه مهندسی معدن

   مقطع کارشناسی


چارت کارشناسی مهندسی معدن (استخراج)

چارت کارشناسی مهندسی معدن (اکتشاف)

سرفصل دروس کارشناسی


   مقطع کارشناسی ارشد


چارت کارشناسی ارشد مهندسی معدن (اکتشاف)

سرفصل دروس کارشناسی ارشد و دکتری