مجلات

فصل‌نامه ویرا

 فصل‌نامه تخصصی امنیت سایبری مرکز آپا دانشگاه کردستان

متن عنوان

این یک الگوی سفارشی است که خلاصه مقالات موجود در نمایش منابع را ارائه می دهد.