مقطع کارشناسی


مهندسی کامپیوتر-نرم افزار

مقطع کارشناسی ارشد


هوش مصنوعی و رباتیکز

مهندسی کامپیوتر-نرم افزار

مقطع دکتری


هوش مصنوعی و رباتیکز

مهندسی کامپیوتر-نرم فزار