افتخارات  دستاوردهای گروه مهندسی کامپیوتر
دکتر فردین اخلاقیان
ثبت اختراعات:
- یادآور صوتی
- سامانه کنترل بهینه مصرف
- دستگاه تحلیل تصویر فاصله
دکتر پرهام مرادی
- دو دوره جزء 2% دانشمند برتر
- دو دوره پژوهشگر برتر دانشکده
- چندین دوره پژوهشگر برتر گروه
دکتر آمانج خرمیان
مدیر تدوین شیوه‌نامه آموزش مجازی توسط وزارت عتف به تمام دانشگاه‌ها جهت الگوبرداری ابلاغ شد.
دکتر سعدون عزیزی
طراحی و ساخت کیت پایش جزیره حرارتی و آلودگی هوا
دکتر فاطمه دانشفر
پژوهشگر برتر گروه در سال 1393