چارت درسی رشته‌های تحصیلی گروه مهندسی کامپیوتر

   مقطع کارشناسی


چارت دروس رشته مهندسی کامپیوتر - نرم‌افزار

چارت جدید رشته مهندسی نرم‌افزار برای ورودی‌های ۹۳ به بعد

مشخصات کلی، برنامه و سرفصل دروس دوره کارشناسی مهندسی کامپیوتر


   مقطع کارشناسی ارشد


مشخصات کلی، برنامه و سرفصل دوره کارشناسی ارشد هوش مصنوعی

مشخصات کلی، برنامه و سرفصل دوره کارشناسی ارشد الگوریتم و محاسبات