مدیر گروه

آرمان مام عزیزی
مدیر گروه عمران
مرتبه علمی: استادیار

تحصیلات: دکترای تخصصی / (مهندسی عمران(سازه
دانشکده: دانشکده مهندسی
 
نشانی: دانشگاه کردستان، دانشکده مهندسی، گروه مهندسی عمران، اتاق ۲۰۹ ​​​​​​​