دستاوردها

 

  •         همکاری بین المللی با چندیدن دانشکده و مرکز تحقیقات در کشورهای مختلف
  •        کسب رتبه های برتر در المپیاد دانشجویی مهندسی شیمی
  •         آمار بالای قبولی دانشجویان در آزمون سراسری کارشناسی ارشد
  •         کسب جایزه ملی کاظمی آشتیانی بنیاد ملی نخبگان توسط عضو هیات علمی گروه
  •    انجام موفقیت آمیز  طرح پژوهشی و کاربردی توسط اعضای هیات علمی گروه