مدیر گروه

نام کاربر
مدیر گروه
این یک الگوی سفارشی است که خلاصه مقالات موجود در نمایش منابع را ارائه می دهد.