کارکنان دانشکده مهندسی

لیلا صدیقیانی
مسئول دفتر رییس دانشکده مهندسی
087-۳۳۶۶۰۰۷۳
09395917649
دانشکده - اتاق
سمیه امانی
کارشناس مسئول خدمات آموزشی و تحصیلات تکمیلی
087-33667305
09050815557
دانشکده - اتاق
فرید محمدی
کارشناس آیتی دانشکده مهندسی
087-336673-10
09921282129  
دانشکده مهندسی - ساختمان شماره 4
مسعود وهابی
مدیر امور عمومی دانشکده مهندسی
087-33627721-4  داخلی 3388
09188732007
دانشکده - اتاق
دانا سجادی
کارشناس آزمایشگاه‌ها و کارگاه‌های گروه برق
087-33664244
09184601832
دانشکده - اتاق
فریبا خدری
مسئول امورمالی دانشکده مهندسی
087-33627721-4  داخلی 3364
-
دانشکده - اتاق
داود رفیعی
کارشناس آزمایشگاهها و کارگاههای گروه عمران
087-33627721-4  داخلی 3393
09183795804
دانشکده - اتاق
رضا بهرام ولدی
کارشناس گروه مهندسی صنایع و مسئول کارگاه‌ها
087-33664488
09188718562
دانشکده - اتاق
محمد صدیق فتحی
کارپرداز دانشکده مهندسی
 
087-33627721-4  داخلی ۳۳۸۶
-
دانشکده - اتاق
غزاله قبادی
کارشناس گروه مکانیک
087-33627721-4  داخلی ۴۳۷۷
09106540982
دانشکده - اتاق
رزا گل‌بندی
کارشناس گروه مهندسی شیمی و مسئول آزمایشگاه های گروه
087-33627721-4  داخلی 3384
09052174482
دانشکده - اتاق
جلال کرمی
کارشناس گروه مهندسی معدن و مسئول آزمایشگاه‌ها
087-33627721-4  داخلی 3394
j.karami@uok.ac.ir
09186604485
دانشکده - اتاق
فرانک محمودی
کارشناس گروه مهندسی برق و مسئول آزمایشگاه‌ها
087-33627721-4  داخلی 3387
09028651847
دانشکده - اتاق
سجاد میرزائی
کارشناس گروه مهندسی عمران و مسئول آزمایشگاه‌ها
087-33627721-4  داخلی ۳۳۹۳
s.mirzaei [at] uok.ac.ir
09189704991
دانشکده - اتاق
آقای کاظمی
کارشناس آموزش
 
087-33627721-4  داخلی ۳۳۰۲
09187804569
دانشکده - اتاق