تماس با دانشکده مهندسی

شماره تماس: 33660073 - 087
ایمیل: info [at] uok.ac.ir
آدرس:  سنندج - بلوار پاسداران - دانشگاه کردستان - دانشکده مهندسی
کد پستی: 15175- 66177  صندوق پستی 416