04 09 2023

تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی:

جلسه دفاع کارشناسی ارشد فاطمه سیامکی

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد

زمان دفاع:
مورخ 1402/06/28 ساعت 10:00

عنوان پایان نامه:
حذف فلزات سنگين از پساب هاي آلوده به روش الكتروشيميايي

نام دانشجو:
فاطمه سیامکی

 

 

 

 

 

گروه: مهندسی شیمی