کارکنان دانشکده مهندسی

لیلا صدیقیانی
مسئول دفتر رییس دانشکده مهندسی
۳۳۶۶۰۰۷۳
-
دانشکده - اتاق
لیندا قادری
کارشناس مسئول خدمات آموزشی و تحصیلات تکمیلی
داخلی 3389
-
دانشکده - اتاق
سمیه امانی
کارشناس گروه مهندسی کامپیوتر، تحصیلات تکمیلی و مسئول سایت گروه
 
۰۸۷-۳۳۶۶۷۳۰۵
so.amani [at] uok.ac.ir  
دانشکده - اتاق
نادر شیخ‌احمدی
مدیر امور عمومی
 
-
-
دانشکده - اتاق
بختیار سبحانی
کارشناس مسئول آزمایشگاه‌ها و کارگاه‌های گروه برق
 
داخلی ۳۳۵۴
-
دانشکده - اتاق
فریبا خدری
مسئول امورمالی دانشکده مهندسی
داخلی 3233
sh.abdollahzadeh [at] uok.ac.ir
دانشکده - اتاق
داود رفیعی
کارشناس آزمایشگاهها و کارگاههای گروه عمران
 
داخلی ۲۳۹۱
-
دانشکده - اتاق
رضا بهرام ولدی
کارشناس گروه مهندسی صنایع و مسئول کارگاه‌ها
 
۰۸۷-۳۳۶۶۴۴۸۸
-
دانشکده - اتاق
ایوب زندکریمی
کارپرداز دانشکده مهندسی
 
۳۳۶۶۲۸۹۰
-
دانشکده - اتاق
غزاله قبادی
کارشناس گروه مکانیک
-
g.ghobadi [at] uok.ac.ir
دانشکده - اتاق
رزا گل‌بندی
کارشناس گروه مهندسی شیمی و مسئول آزمایشگاه های گروه
داخلی 3384
r.golbandi@uok.ac.ir
دانشکده - اتاق
جلال کرمی
کارشناس گروه مهندسی معدن و مسئول آزمایشگاه‌ها
داخلی 3394
j.karami@uok.ac.ir
دانشکده - اتاق
فرانک محمودی
کارشناس گروه مهندسی برق و مسئول آزمایشگاه‌ها
داخلی 3387
-
دانشکده - اتاق
سجاد میرزائی
کارشناس گروه مهندسی عمران و مسئول آزمایشگاه‌ها
داخلی 3399
s.mirzaei [at] uok.ac.ir
دانشکده - اتاق
زانیار وزیری
مسئول سایت دانشکده مهندسی
 
زبان فارسی یا پارسی زبان تکلم عده‌ای از ایرانیان و عده ای از ساکنان آسیای مرکزی است. خط این زبان همان خط عربی است با اضافه چهار حرف پچگژ . بین خط عربی و فارسی تفاوت های دیگری نیز وجود دارد.زبان فارسی دارای ادبیات غنایی قوی و گنجینه بزرگ شعر است.زبان شیرین و دیرین فارسی چه در قالب فارسی باستان و کتیبه‌ها و سنگ نوشته‌های خطوط میخی و چه در قالب فارسی میانه و سنگ نوشته‌های خطوط پهلوی و چه در قالب فارسی دری و خط فارسی که دارای فرهنگ غنی و پربار ادبیات بعد از اسلام است، همه جا بهترین سرمایه ملی و هویت ما ایرانیان است. این امانت گرانبها میراثی است که سینه به سینه و نسل به نسل به دست ما رسیده است. زبان فارسی یا پارسی زبان تکلم عده‌ای از ایرانیان و عده ای از ساکنان آسیای مرکزی است. خط این زبان همان خط عربی است با اضافه چهار حرف پچگژ . بین خط عربی و فارسی تفاوت های دیگری نیز وجود دارد.زبان فارسی دارای ادبیات غنایی قوی و گنجینه بزرگ شعر است.زبان شیرین و دیرین فارسی چه در قالب فارسی باستان و کتیبه‌ها و سنگ نوشته‌های خطوط میخی و چه در قالب فارسی میانه و سنگ نوشته‌های خطوط پهلوی و چه در قالب فارسی دری و خط فارسی که دارای فرهنگ غنی و پربار ادبیات بعد از اسلام است، همه جا بهترین سرمایه ملی و هویت ما ایرانیان است. این امانت گرانبها میراثی است که سینه به سینه و نسل به نسل به دست ما رسیده است.
-
دانشکده - اتاق