04 09 2023

تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی:

جلسه دفاع کارشناسی ارشد شینا زندکریمی

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد

زمان دفاع:
مورخ 1402/06/26 ساعت 17:30

عنوان پایان نامه:
تركيب منطق فازي با روش Otsu براي تشخيص تومور مغزي در تصاوير MRI

نام دانشجو:
شینا زندکریمی

 

 

 

 

گروه: مهندسی برق