04 09 2023

تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی:

جلسه دفاع کارشناسی ارشد ستاره محمدی

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد

زمان دفاع:
مورخ 1402/06/22 ساعت 11:00

عنوان پایان نامه:
تجزيه ماتريس نامنفي كشسان با يادگيري خودآموزQLPSO

نام دانشجو:
ستاره محمدی

 

 

 

 

 

 

 

گروه: مهندسی کامپیوتر