04 09 2023

تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی:

جلسه دفاع کارشناسی ارشد حمید صلواتی

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد

زمان دفاع:
مورخ 1402/06/26 ساعت 11:00

عنوان پایان نامه:
بهبود رديابي  نقطه حداكثر توان پنل هاي خورشيدي با استفاده از الگوريتم هيبريدي QLPSO

نام دانشجو:
حمید صلواتی

 

استاد راهنما اول: ميرزائي رحمت الله

مرتبه علمي :دانشيار

استاد ناظر دفاع اول: بيگ زاده رضا

مرتبه علمي :دانشيار

استاد داور داخلي اول: حسامي نقشبندي علي

مرتبه علمي :دانشيار

استاد داور داخلي دوم: غلامي مهرداد

مرتبه علمي :استاديار

 

گروه: مهندسی برق