11 02 2023

تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی:

جلسه دفاع کارشناسی ارشد اوین زندی

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد

زمان دفاع:
مورخ 1401/11/26 ساعت 10:00

عنوان پایان نامه:
توليد فتوكاتاليستي هيدروژن و تصفيه پساب آلي به صورت همزمان با استفاده از فتوكاتاليست هاي بيسموت بنيان

نام دانشجو:
اوین زندی

استاد راهنما اول: 
دکتر فرهاد رحمانی چیانه_استادیار گروه مهندسی شیمی دانشگاه کردستان

استاد مشاور اول:
دکتر روژیار اکبری سنه_استادیار گروه مهندسی شیمی دانشگاه کردستان

استاد ناظر دفاع اول:
دکتر نوید رضائی_دانشیار گروه مهندسی برق دانشگاه کردستان

استاد داور داخلی اول:
دکتر مهرداد خامفروش_دانشیار گروه مهندسی شیمی دانشگاه کردستان

استاد داور خارجی اول:
دکتر عبدالله سلیمی_استاد گروه مهندسی شیمی دانشگاه کردستان

گروه: مهندسی شیمی